ลง Banner ขนาด 728x90 โฆษณาตำแหน่งนี้ เด่น เห็นชัดทุกหน้า พิเศษ!!! เพียง 1,000฿/เดือน
ลง Text Link โฆษณาตำแหน่งนี้ เด่น เห็นชัดทุกหน้า พิเศษ!!! เพียง 500฿/เดือน

SHIN เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็น INTOUCH

  เมื่อ: Tuesday, April 5th, 2011, หมวด คอมพิวเตอร์ ไอที     3 ความคิดเห็น »
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

SHIN เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็น INTOUCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อย บอกใช้สัญลักษณ์ลูกโลกมา 20 ปี ถึงเวลาต้องเปลี่ยน

SHIN เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็น INTOUCH เดินหน้าธุรกิจโทรคมนาคมและสื่อ พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคม เพื่อเชื่อมคุณสู่อนาคต

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในโลกของธุรกิจ เป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มชิน คอร์ปอเร ชั่น ที่ก้าวข้ามจากกลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม สู่การเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน จากองค์กรที่ให้ความสาคัญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สู่การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า กลุ่มชิน คอร์ปอเร ชั่น จึงเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า จาก “SHIN” เป็น “INTOUCH” (อินทัช) โดยเปลี่ยนสัญลักษณ์จากลูกโลกเดิมที่ใช้มากว่า 20 ปี สู่สัญลักษณ์ใหม่ที่มาจากรอยยิ้ม สามารถสะท้อนความเป็นมิตรได้ดียิ่งขึ้น ใกล้ชิดและสัมผัสได้ง่ายขึ้น

INTOUCH สัญลักษณ์ที่มาจากรอยยิ้ม ใช้โทนสีสว่างสดใส ดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวัง สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดี ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกที่เปี่ยมพลัง แนวคิดหลักเรื่องรอยยิ้มยังช่วยบอกเล่าเรื่องราวของการติดต่อสื่อสาร การสนทนา ความร่วมมือ การเป็นหุ้นส่วนการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ฯลฯ อันเป็นเป้าหมายสาคัญที่ INTOUCH มุ่งสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

INTOUCH พร้อมส่งมอบความรู้สึกที่พิเศษ ประสบการณ์ที่พิเศษและความสาเร็จครั้งสาคัญของชีวิต โดยบริษัทฯมุ่งหวังจะเป็นกลุ่มผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ชั้นนาในธุรกิจสื่อ และโทรคมนาคม ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลายมาก ขึ้น INTOUCH ถือเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือทีมบริหาร
ภารกิจของ INTOUCH คือ การเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยกับเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เชื่อมโยงทุกคนให้เข้าถึงสิ่งสาคัญที่มีบทบาทในชีวิต ร้อยสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนด้วยช่วงเวลาแห่งความสุข นาชีวิตไปสู่โอกาสที่มากขึ้น สู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง มีความมั่นคงและเติมความมุ่งมั่นให้แก่คนในสังคมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ แก่กันเพื่อยกระดับสังคม

INTOUCH อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า “อินทัช” ซึ่งมีความหมายว่า “เกิดในความยิ่งใหญ่” หมายถึง บริษัทฯจะยิ่งใหญ่ในคุณความดี ยิ่งใหญ่ในความสาเร็จ เป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับพนักงานในองค์กรทุกคนในการสร้างสรรค์ความ เป็นเลิศเพื่อครองใจลูกค้า เป็นคามั่นที่สร้างความเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เป็นคาสัญญาที่จะปฏิบัติกับลูกค้าเหมือนคนพิเศษ และเป็นพลังอนาคตที่จะเชื่อมโยงคนในสังคมไทยไว้ด้วยกัน โดยจะเป็นองค์กรไทยสาหรับคนไทยที่ทุกคนมอบความไว้วางใจให้

ปัจจุบัน INTOUCH ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและสื่อในประเทศไทยเป็นหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจสื่อและโฆษณา โดยบริษัทในเครือประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) ผู้นาในธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย, บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) หรือ ไทยคม (THCOM) ดาเนินธุรกิจโครงการดาวเทียมสื่อสารและให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อ สารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 8,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 23.6

โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: Tuesday, April 5th, 2011, หมวด คอมพิวเตอร์ ไอที     3 ความคิดเห็น »

เรื่องใหม่ล่าสุด

เรื่องฮิต ติดอันดับ

  • N/A